Image
Image
Arrow
Image

Privacy policy

Privacybeleid

Kopieercentrum geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kopieercentrum. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/03/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware & webhosting

Onze Website is ontwikkeld met software van Bandwerk. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Bandwerk heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De partij is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Voor ons regulier zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van Connecticum (tevens onze hosting partij). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en one gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Connecticum heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres met deze partij delen. Deze gebruikt uw gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stellen deze uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Het kan zijn dat uw bestelling rechtstreeks vanuit de fabriek of leverancier wordt verzonden. Deze leveranciers hebben uiteraard uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres nodig voor het verzenden van de bestelling. Ze schakelen hiervoor ook onderaannemers in om de bestelling bij u te bezorgen.

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van uw bestelling en onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kopieercentrum op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Kopieercentrum. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Kopieercentrum
Argonstraat 8
7463 PD  Rijssen
T 0548-541200
E info@kopieercentrum.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: Jan Nieuwenhuis

Repro

Voor uw repro-opdrachten bent u bij ons aan het goede adres!

Denk daarbij aan het ontwerpen en/of printen van folders, flyers, brochures, feestgidsen, programmaboekjes, grootformaat posters en bouwtekeningen.
Ook kunnen wij zelfs mailingen voor u verzorgen door deze te drukken en vervolgens te couverteren, uw eigen mailing verzendklaar in de envelop!

Scrol naar beneden voor de mogelijkheden.

Afwerking

Inbinden
Inbinden kan op elke gewenste manier; bijv. met een ringetje, met een thermisch gelijmde omslag of een binding met een wire-o.
Om uw boekwerk mooi af te werken bieden we verschillende opties als omslag, zoals dekbladen in transparant of zwart. ook de kleur
van de ring is mogelijk in verschillende kleuren. 

Lamineren
Lamineren is een plastic laagje aan twee zijden van een document aanbrengen. Dit kan in verschillende formaten, van een foto tot A0 formaat (zoals bouwtekeningen en grootformaat posters).

Nieten
Het nieten van A5, A4 of A3 boekjes is voor ons dagelijks werk. Een boekwerk op de rugzijde met twee, drie of vier nieten óf een nietje boven in de hoek; wij hebben er de juiste apparatuur voor!

Vouwen
Laat uw brieven en folders door ons vouwen. Bespaar veel tijd en ergernis.. en... voor de kosten hoeft u het niet te laten. De tijd wanneer u het zelf doet kost u meer dan het uitbesteden!

DTP / Drukwerk

Startende ondernemer en opzoek naar een huisstijl?
Of juist een keer tijd voor wat nieuws?

Voor alle printmedia uitingen kunnen wij ook de volledige opmaak verzorgen.  

Service, betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie staan bij ons hoog in het vaandel.

Kortom van ontwerp tot eindproduct

Maak een afspraak of kom langs. Onze medewerkers kunnen u adviseren en begeleiden van opdracht tot levering.

Familiedrukwerk

Als u een baby verwacht, gaat trouwen of een jubileum viert, wilt u dat natuurlijk delen met een persoonlijke kaart.

Bij ons kunt u een aantal albums ophalen om rustig thuis door te bladeren en op uw gemak dé kaart uit te zoeken.

Naast de standaard kaartencollecties hebben wij ook een unieke collectie kaarten van eigen ontwerp. Bij deze kaartencollectie is alles mogelijk: kleuren, vormen en lettertypes kunnen aangepast worden aan uw eigen stijl. Dus wilt u nét wat anders dan een standaard kaart, of wilt u een heel eigen ontwerp: wij kunnen de kaarten helemaal maken naar uw idee.

Kom gerust langs om boeken op te halen, persoonlijk advies of om samen te kijken hoe we het kaartje helemaal naar jullie wens kunnen maken.

Naast onze eigen collectie zijn wij ook dealer van o.a. Buromac, Belarto, Family Cards, Régalb, Unicef, Kunst Adelt en Knoelie.

 

 

Sign

Binnen of buiten, groot of klein, opvallend of bescheiden: sign is een vorm van reclame voor uw bedrijf of evenement.
Denk bijvoorbeeld aan autobelettering, gevelreclame of -belettering, wanddecoraties, reclameborden, spandoeken en beachvlaggen.

Leg ons uw wensen voor en wij kunnen samen met u zoeken naar het beste reclamemateriaal voor uw bedrijf of evenement.

Bouwtekeningen service

Ook uw bedrijf zal wel eens reprowerkzaamheden uitbesteden.
Dagelijks verwerken wij opdrachten voor bouwbedrijven/aannemers, architectenbureau`s, ect.

Het is gebleken dat uitbesteden meestal goedkoper is dan wanneer u zelf de apparatuur aanschaft met de verbruiksartikelen, onderhoud, afschrijving, personeelskosten etc.
Wij hebben hiervoor de juiste mensen en apparatuur in huis. Én een eigen technische dienst die de machines onderhoudt.

Uw opdrachten (in pdf-formaat) kunt u sturen naar info@kopieercentrum.nl 

Wanneer u niet in het bezit bent van digitale tekeningen kunnen wij deze ook voor u digitaliseren. U kunt de originelen afgeven aan de balie of per post naar ons toesturen.

Per opdracht wordt een afleveringsbon meegeleverd. Op de bon kan naar wens de contactpersoon en/of het werk vermeldt worden. De bon komt altijd overeen met de maandfactuur die u van ons per email ontvangt. Zo heeft u overzicht en is het altijd duidelijk bij welk werk/opdracht de factuur behoord. 

Technische dienst

Omdat wij dealer zijn van Ricoh en Brother verkopen wij praktisch alles op gebied van kantoormachines, kopieermachines, printers, faxen enzovoort.
Ook kunt u bij ons terecht voor onderdelen, toners en cartridges.

Daarnaast verhuren en verkopen wij ook gereviseerde Ricoh kopieermachines.

Het spreekt dan ook vanzelf dat wij een eigen technische dienst hebben. Wij hebben zelf alle benodigde onderdelen en verbruiksmaterialen daarvoor in huis. Wanneer u dus problemen met uw machine heeft, laat het ons horen!